13.4.08

DOLAZE MAJE!"Maje, svemirski putnici i kosmicki casovnicari, bi povremeno dolazili na Planetu i uskladjivali nase vrijeme sa kosmickim informacijama, pripremajuci nas za veliki energetski skok 2012. godine. Prilikom svakog dolaska iza sebe bi ostavljali riznice znanja."


Semir Osmanagić, Kosmićka misija Maja

10.4.08

Šta sve more logićki um?

Danas sam bacjo knjigu Gaje Petrovća jerbo sam skonto da je piso foteljaćko-elitisićku i potpuno teorecku logiku. Ja sam fino kod Merime (Los Enđeli) proćito da logićnim zakljućivanjem ćojek more doć do ćinjenica! Kako for egzampl zakljućti da su egipacki strućnjaci najbolji strućnjaci? Vako:


P1: Egipat je zemlja piramida

P2: Egipacki strućnjaci su iz Egipta

K: Najbolji strućnjaci za piramide su egipacki strućnjaci


Kraj ćina

4.4.08

Tehnološka novost!

Multidiciplinarni projekt nam preporućuje mehanizaciju koja pored gumani toćkova ima ćak vlastitog rovokopaćistu! Ova novost bse primjenla in citu jerbo nam štedi radnu snagu:

"Na ovim dubinskim sondama, sličnih šahtu-bunaru koji je izveden na platou Mjeseca sa ručnim iskopom, treba primjeniti tehnološku novost. Da Fondacija AP BPS nabavi jedan manji rovokopač, kojim bi se mehanizirali radovi otkopavanja dubinske sonde na otklanjanju humusa, gline i lapora, do tvrdih kamenih ploča, a zatim bi se rad nastavljao ručno. Taj rovokopač treba da bude na gumenim točkovima, tako da bi planski sa vlastitim mehaničarom/bageristom mogao da poslužuje sve dubinske sonde, pod uslovom da to nagib zemljišta dozvoljava, jednu za drugom. Time bi se napravila krupna ušteda u radnoj snazi i ubrzali dosadašnji radovi na sondama." (stranca osamdesisedam)


Ćemu služe kolica?

Za sve buduće arheologe koji hoće da se prikljuće najvećem projektu u Bosanskoj Dolini Ćudesa sam u multidiciplinarnom projektu našo taćnu defnicju kolica i upucvo za pravilnu upotrebu isti, tako dab se izbjegla amaterska upotreba ili kaka zloupotreba ovog srecva. Znaći vako:

"Ovaj transport vrši se na pročišćenim i osiguranim podzemnim hodnicima. Sredstvo za transport su kolica na gumanim točkovima, sa ručnim guranjem. Ukoliko transport bude duži od 100 m treba uvesti uski kolosjek sa čeličvim šinama , koje se postavljaju na pragove, tako da po njima mogu da se guraju manji vagoneti." (Strana šesetišes)

"Utovar i odvoz materijala sa radilišta tunela vršić će se ručnim kolicima, sa gumenim točkovima, do ulaza u tunel, odnosno do određenog mjesta istresanja i dalje na vanjski depo. Utovaru materijala može se pristupiti kada je čelo radilišta okucano i podgrađeno. Utovar materijala vršit će se ručno." (Strana seamdesipet)